Help line Toll Free Numbers: 1800-180-1950

Uttar Pradesh Assembly General Election - 2012

264 - Bara

Serial No. Name Affidavit Gender Party Affiliation
1. DR AJAY KUMAR CR SC M SP
2. BHOLA NATH CHAUDHARY CR SC M BSP
3. MANJU SANT CR SC F INC
4. VIBHAV NATH BHARTI CR SC M BJP
5. AJAY BHARTI(MUNNA BHAIYA) CR SC M AD
6. DUKHI URF SURESH CHANDRA CR SC M LJP
7. DEVIDAYAL CR SC M IJP
8. PRABHAWATI CR SC F KrSaP
9. YAGYA NARAYANA CR SC M RsAD
10. RAJMANI CR SC M RJPK
11. RAJESH KUMAR CR SC M LD
12. RAJESH PASI CR SC M RSBP
13. GYAN KUMAR CR SC M LJP
14. INDRESH KUMAR SONKAR CR SC M IND
15. URMILA CR SC F IND
16. PANNALAL CR SC M IND
17. RAJKUMAR CR SC M IND
18. RAM LAL CR SC M IND
19. LALLU RAM CR SC M IND
20. LAL JI CR SC M IND
21. SHANKAR CR SC M IND
22. SANTOSH KUMAR CR SC M IND
23. HANSRAJ CR SC M IND